برنامه های همکاری سلامت و زیبایی - افزایش درآمد خود را بهبود دهید - Whoer
عمودی سلامت و زیبایی شامل تبلیغات در زمینه کاهش وزن، مراقبت از پوست، مکمل ها و بیشتر است. شبکه های همکاری اصلی به همکاران برنامه های سلامت و زیبایی با نرخ تبدیل استثنایی و نرخ کمیسیون جذاب ارائه می دهند.